Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door LaminaatHeld.nl uitgebrachte prijsopgaves/offertes en gesloten overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn alleen geldig indien zij schriftelijk door LaminaatHeld.nl en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle door LaminaatHeld.nl uitgebrachte prijsopgaves/offertes zijn vrijblijvend.

2.2 De door LaminaatHeld.nl uitgebrachte prijsopgaves/offertes hebben een geldigheid van 14 dagen na dagtekening. LaminaatHeld.nl heeft het recht om foutieve prijzen vermeld in de prijsopgave/offerte te wijzigen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De wederpartij kan via onze internetwinkel een prijsopgave maken of een aanvraag doen voor een offerte aan LaminaatHeld.nl via e-mail. Een overeenkomst tussen LaminaatHeld.nl en de wederpartij komt tot stand na bevestiging van de e-mail of na versturen van het bestelformulier en akkoord gaan met de algemene- en leveringsvoorwaarden.

3.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft LaminaatHeld.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.

3.3 LaminaatHeld.nl kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven.

3.4 LaminaatHeld.nl heeft te allen tijden het recht om een bestelde en bevestigde order te annuleren, zonder opgaaf van reden.

3.5 De wederpartij dient bij bestelling, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Tevens kan LaminaatHeld.nl van de wederpartij een kopie van een identiteitspapier te weten paspoort of rijbewijs opeisen.

Artikel 4 Prijs

4.1 Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

4.2 Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van inkoopprijzen, overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven LaminaatHeld.nl de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Na verhoging van de prijs door LaminaatHeld.nl heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.

4.3 De door LaminaatHeld.nl gehanteerde prijzen zijn af magazijn.

Artikel 5 Levertijden

5.1 De door LaminaatHeld.nl opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.

5.2 Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door LaminaatHeld.nl worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.

5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

5.4 Zodra bij LaminaatHeld.nl bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden wordt de datum  per mail of telefonisch doorgegeven aan de wederpartij. De wederpartij mag altijd een voorkeur opgeven, echter afhankelijk van de combinatie van ritten wordt de levering ingepland.

Artikel 6 Levering

6.1 Leveringen geschieden alleen in Nederland. (m.u.v. Waddeneilanden)

6.2 Orders vanaf  € 500,00 worden gratis op de begane grond afgeleverd zo dicht mogelijk bij de voordeur. (m.u.v. Waddeneilanden)

6.3 De wederpartij dient bij levering de aflever bon te ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden tijdens de levering dienen vermeld te worden op de aflever bon. Niet ondertekende bonnen zullen als correcte levering aangenomen worden.

6.4 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is hij/zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen van € 50,00.

6.5 De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de woning. Onder goede bereikbaarheid wordt onder andere verstaan aanwezig zijn van bestrating, geen afgesloten straten waardoor de woning niet bereikbaar is. Leveringen geschieden indien mogelijk zo dicht mogelijk bij de voordeur van woningen, bij appartementen bij de centrale ingang. LaminaatHeld.nl behoudt zich het recht om leveringen op straat te lossen indien de woning of appartement niet goed bereikbaar is.

Artikel 7 Retourneren / ruilen

7.1 Retourneren / ruilen van de goederen is kosteloos alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 7 dagen na levering. Retour zendingen komen alleen in aanmerking in de originele onbeschadigde verpakking. De vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij. Zelf retour brengen van goederen alleen op vooraf gemaakte afspraak. Informeer altijd vooraf of goederen onder de retour regeling vallen. Bij het ophalen van goederen brengen wij € 50,00 ophaal- en verwerkingskosten in rekening. Bij retourneren na 7 dagen van een order brengen wij 10 % administratiekosten van het orderbedrag en € 50,00 ophaal- en verwerkingskosten in rekening. Na correcte ontvangst zullen wij binnen 14 dagen het tegoed over maken op de door u aangeven rekening.

7.2 Het retourneren en/of ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien de goederen in de originele staat verkeren (onbeschadigd en in originele verpakking).

7.3 Plinten e.d., ondervloeren en accessoires zijn na uitgesloten van retourneren / ruilen.

Artikel 8 Betaling

8.1 Bij levering van de goederen aan de wederpartij dient de wederpartij het factuurbedrag vooruit te betalen of contant te voldoen bij levering. Rembours is helaas niet meer mogelijk.

8.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft het factuurbedrag contant te betalen bij aflevering (indien daar voor gekozen), is de wederpartij in verzuim en heeft LaminaatHeld.nl het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan of de te leveren goederen mee retour te nemen. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 50,00. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag.

8.3 De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 LaminaatHeld.nl blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze goederen niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele factuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid

10.1 Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen schriftelijk of per e-mail aan LaminaatHeld.nl gemeld te zijn. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is LaminaatHeld.nl niet verplicht de klacht als fabrieksgarantie in behandeling te nemen. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde goederen niet meer verkeren in de staat waarin zij werden aangeleverd.

10.2 LaminaatHeld.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben.

10.3 LaminaatHeld.nl zal nimmer gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart LaminaatHeld.nl voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel 11 Garantie

11.1 Voor alle door LaminaatHeld.nl geleverde goederen geldt de fabrieksgarantie.

11.2 Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde goederen, doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de goederen, zal LaminaatHeld.nl de klacht in behandeling nemen overeenkomstig de fabrieksgarantieregeling.

Artikel 12 Ontbinding/Annuleren

12.1 Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met LaminaatHeld.nl gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in privé, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft LaminaatHeld.nl het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke LaminaatHeld.nl ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

12.2 Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk, anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de levering of een deel ervan kan plaatsvinden. De genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter dichtst bij de vestigingsplaats van LaminaatHeld.nl.

13.2 Op alle overeenkomsten met LaminaatHeld.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 Legvoorwaarden.

14.1 De legvoorwaarden zoals gehanteerd door LaminaatHeld.nl worden op uw verzoek aan u verzonden.